ดูหน้า

ประวัติบริษัท

ประวัติองค์กร    

   บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อรองรับแนวโน้วของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ต้องการบริการทางด้าน บัญชี และภาษี ที่มีคุณภาพ

 

  ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น"บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร และนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพ ครบวงจร ต่มาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) และมีบริการที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้

-ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี

-ให้บริการใหคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

-ให้บริการจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภท

-ให้บริการจัดทำและการยื่นแบบประกันสังคม ทุกประเภท

-ให้บริการจัดทำงบการเงินและการยื่นงบการเงิน

-ให้บริการด้านการจดทะเบียน ทุกประเภท

-ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคดีความแพ่งและคดีความอาญา และกฎหมายอื่นๆ

ประธานบริษัท นายไพบูลย์ กุลเกียรติประเสริฐ

นโยบายคุณภาพ

"ให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างรอยยิ้มให้กับงาน"

(SMILE)

SMILE มีที่มาจาก

S=SHARE   หุ้นส่วน,ส่วนแบ่ง

M=MORAL  คุณธรรม,ศีลธรรม

I=INITIATIVE ความคิดสร้างสรรค์

L=LEARNING การเรียนรู้,ความรู้

E=EXCELENCE ความยอดเยี่ยม,ความเป็นเลิศ

 

 


20 มกราคม 2563

ผู้ชม 2935 ครั้ง

Engine by shopup.com